Over Terra Rijschool

Over Terra Rijschool

Helaas is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor een opleiding (zowel theorie als praktijk) bij de Terra Rijschool. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Terra heeft als agrarische opleider sinds 1977 ervaring in het opleiden en examineren van (aspirant) trekker chauffeurs. Ook bieden wij al jaren trainingen rondom bijvoorbeeld 'veilig landbouwverkeer', 'het nieuwe rijden' en 'slipcursus met trekkers en aanhangers'. Wij hebben daardoor ruime ervaring in het opleiden van chauffeurs van Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS).

Motorvoertuigen met beperkte snelheid zijn niet alleen landbouwtrekkers, maar ook bijvoorbeeld graafmachines, shovels, verreikers, grote maaimachines en oogstmachines.

Omdat Terra-leerlingen in veel gevallen worden opgeleid voor de beroepen waarbij het noodzakelijk is dat men met deze voertuigen kan én mag werken, heeft Terra de opleiding voor het T-rijbewijs ondergebracht in de Terra Rijschool.

Uiteraard zijn ook mensen die geen leerling zijn van Terra van harte welkom!

Wettelijke regelingen

Heb je een 'regulier' B (of zelfs C) rijbewijs? Dan gelden er verschillende regelingen:

 1. Wie een rijbewijs B heeft met een afgiftedatum van vóór 1 juli 2015 en minimaal 18 jaar oud is, krijgt bij de eerstvolgende verlenging van zijn of haar rijbewijs het rijbewijs T automatisch bijgeschreven. Een rijbewijs is normaal gesproken 10 jaar geldig, deze overgangsregeling stopt dan ook op 1 juli 2025. Vanaf dat moment wordt het niet meer automatisch bijgeschreven.
 2. Wanneer je een rijbewijs C hebt gehaald of gaat halen, dan krijg je automatisch categorie “T” bijgeschreven. Dat blijft ook zo.
 3. Als je in het buitenland een trekker wilt besturen, zul je je rijbewijs voor die tijd moeten vernieuwen door de “T” te laten bijschrijven.

Meer informatie over het bovenstaande is te vinden op www.rijbewijs.nl.

Formulieren

Aanmelden voor een opleiding bij de Terra Rijschool kan via aanmelden.

Klik voor de klachtenregeling hier.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
 2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

 1. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
 2. de cursist zoveel mogelijk rijdt op dezelfde tractor en zal in principe ook het rijexamen op die tractor afleggen;
 3. de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de rijschool heeft voldaan;
 4. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
 5. alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;
 6. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.


Artikel 3. Verplichtingen cursist

 1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
 4. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
 5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
 6. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 7. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden door toedoen van de cursist.
 8. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 4. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorielessen via elektronische betaalwijze te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken of digitaal lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen vooraf via elektronische betaalwijze te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
 3. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 4. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd.


Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag voorafgaand aan het examen via elektronische betaalwijze aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.
 3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.


Artikel 6. Praktijkexamen

 1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
 3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.


Artikel 7. Persoonsregistratie

Op de registratie van de cursistgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Gegevens uit deze registratie worden alleen gebruikt om aan de wettelijke vereisten van het CBR te voldoen en aan de administratieve verplichtingen van de rijschool. Behalve de verstrekking aan het CBR ten behoeve van het kunnen afleggen van examens, worden deze door de rijschool niet aan derden verstrekt.
 

Artikel 8. Beëindigen van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.
 2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
 3. De rijschool kan de overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
 4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.


Artikel 9. Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;

 1. de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
 2. de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
 3. de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;
 4. de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor

daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst.


Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cursist binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Terra te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Terra en de aan haar verbonden rijschool vervalt.
 2. De cursist dient Terra in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de cursist tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Terra de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cursist aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cursist schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de  werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Terra een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Terra gemaakte kosten integraal voor rekening van de cursist.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Klachtenregeling

Toelichting vooraf

TerraRijschool wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen wij signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op het opleidingsinstituut. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van het opleidingsinstituut. Dat klachten op een behoorlijke manier dienen te worden afgehandeld, spreekt voor zich. Daarbij dient ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris is de heer M. Brunen, Rigtersbleek Zandvoort 10, 7521 BE  Enschede, telefoon (085) 773 77 00.


Fase 1 –Interne klachtenbehandeling

Het opleidingsinstituut heeft tot taak klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze klacht op een effectieve manier te worden opgelost. Het opleidingsinstituut gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe op een eenvoudige en individuele wijze kunnen worden opgelost. Het opleidingsinstituut heeft bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten voor ogen:
-Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit.
-De persoon binnen het opleidingsinstituut die de klacht ontvangt zal hier iets mee doen. Deze fase is informeel.

Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn van een in eerste instantie geuite mondelinge klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde.

Schriftelijke klacht
Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van Terra Rijschool, Burg. Legroweg 33, 9761 TA  Eelde, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene zelf of als dat niet mogelijk is door de directeur. De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht is in ieder geval te verstaan:
• Het verstrekken van voldoende informatie aan klager
• Klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten
• Eventueel informatie vragen aan derden
• Afhandeling binnen 4 weken

Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen. De afronding van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de directeur van het opleidingsinstituut aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied.


Fase 2 - Klachtenfunctionaris

De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Klachtafhandeling dient primair op instituutsniveau plaats te vinden. Indien het niet lukt om op dit niveau de zaak op te lossen kan alsnog besloten worden om de klachtenfunctionaris in te schakelen. De klachtenfunctionaris neemt een klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op instituut niveau is doorlopen. Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via de voorfase klachtbehandeling op instituut niveau. Deze klachten gaan rechtstreeks naar het bevoegd gezag en de door haar benoemde klachtenfunctionaris.


Klachtenregeling Terra Rijschool

Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:
1. opleidingsinstituut: Terra Rijschool ;
2. klachtenfunctionaris: de functionaris als bedoeld in artikel 3;
3. klager: een deelnemer, een medewerker;
4. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde;
5. aangeklaagde: (een lid van) het personeel;
6. directeur: de directeur van Terra Rijschool.

Artikel 2: Instelling en taken klachtenfunctionaris
1. Er is een klachtenfunctionaris namens directie die de klacht na de voorfase onderzoekt en de directie hierover adviseert;
2. De klachtenfunctionaris geeft advies aan de directie over:
     a. (on)gegrondheid van de klacht;
     b. het nemen van maatregelen;
3. De klachtenfunctionaris neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht.

Artikel 3: Benoeming klachtenfunctionaris
1. De directie benoemt het lid dat in het voorkomende geval als klachtenfunctionaris zal optreden;

Artikel 4: Zittingsduur
1. Het lid , namens de directie, dat in het voorkomende geval als klachtenfunctionaris zal optreden doet dat in principe voor de periode dat de behandeling van de klacht in beslag neemt. De directie kan meerdere klachten door dezelfde klachtenfunctionaris laten behandelen indien zulks in haar visie efficiënt is.

Artikel 5: Indienen van een klacht
1. De klager dient de klacht schriftelijk in de directie, nadat de voorfase klachtbehandeling op instituutsniveau, zoals opgenomen in de pre-ambule, is doorlopen. De directie neemt een klacht pas in behandeling na afronding van deze voorfase.
2. De klacht dient binnen 6 weken na de gedraging of beslissing te worden ingediend.
3. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de directie. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht;
4. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend;
5. Na doorgeleiding van de klacht deelt de klachtenfunctionaris de directie, de klager en de aangeklaagde schriftelijk mee dat hij/zij een klacht onderzoekt en wat de aard van de klacht is;
6. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Artikel 6: Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtenfunctionaris de klacht intrekt, deelt de klachtenfunctionaris dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag mee.

Artikel 7: Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend;
2. De klacht bevat ten minste:
     a. de naam en het adres van de klager;
     b. de dagtekening;
     c. een omschrijving van de klacht;
3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard;
4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en de directie schriftelijk en met redenen omkleed gemeld.

Artikel 8: Vooronderzoek
1. De klachtenfunctionaris is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij/hij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van de directie vereist.

Artikel 9 :Advies
1. De klachtenfunctionaris rapporteert haar/zijn bevindingen schriftelijk aan de directie, onder toevoeging van het verslag van een eventuele hoorzitting, binnen vier weken nadat deze hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan in bijzondere gevallen met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtenfunctionaris schriftelijk en met
redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde de directie;
2. De klachtenfunctionaris geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. De klachtenfunctionaris stuurt het advies en het verslag van de hoorzitting in afschrift aan de klager en de aangeklaagde;
3. De klachtenfunctionaris kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door directie te treffen maatregelen.

Artikel 10: Niet-deelneming aan de behandeling
1. De klachtenfunctionaris zal een klacht niet behandelen, indien daarbij haar/zijn onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 11: Beslissing op advies
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtenfunctionaris deelt de directie aan de klager, de aangeklaagde, en de klachtenfunctionaris schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn kan in bijzondere gevallen met ten hoogste vier weken warden verlengd. Deze verlenging meldt de directie schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtenfunctionaris.

Artikel 12: Toelating/bevordering/schorsing/verwijdering deelnemers en onregelmatigheden bij eindexamen.
1. De klachtenfunctionaris is niet bevoegd en deze klachtenregeling is niet van toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot de toelating of afwijzing bij het eindexamen. Deze zaken worden niet doorverwezen naar de klachtenfunctionaris, maar behandeld door de directeur van het opleidingsinstituut. De voorfase klachtbehandeling op instituut niveau is op deze zaken evenmin van toepassing.

Artikel 13: Overige bepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2016;
2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie;
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Terra Rijschool”.;
4. Deze klachtenregeling beperkt niet de mogelijkheid van betrokken partijen om op ieder moment een geschil aan de rechter voor te leggen.

Over Terra Rijschool